"Gafat Endowment is a people to people non-governmental development organization committed to generate income from investing endowments on strategic industries/ services mainly in the areas of agriculture, mining, water resources, education and health; and bestow part of the money earned from the investment back to the people to help transform the region and improve the livelihood of the people of Amhara national regional state in a sustainable manner".

Gafat Endowment operates with credibility & dedicated to institutional excellence.

Gafat Companies

Design by Za Studio
   

Find Us  

   

News  

   

መቅደላ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር

ተልዕኮ

በአማራ ክልል ብሎም በሀገሪቱ ውስጥ በሚካሄዱ የመንገድ፤የድልድይ እና የህንጻ ግንባታ ስራዎች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አዋጭነት ያለው እና የአከባቢ ደህንነትን ባገናዘበ ሁኔታ በመገንባት ቀጣይነት ያለው ተሳትፎ ማድረግ፡፡

ራዕይ

እ.ኤ.አ.በ2030 በመንገድ፣በድልድይ እና በህንጻ ግንባታ ዘርፍ በክልሉ ብሎም በሀገሪቱ አርኪና ጥራት ያለው አገልግሎት በመስጠት ብቁ፣ተወዳዳሪና ተመራጭ ኩባንያ ሆኖ ማየት፡፡

ጋፋት ኢንዶውመንት በአማራ ክልል ከአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ ማምረትና ወደ ውጪ መላክ እንዲሁም ከውኃ ስራዎች ግንባታና ጉድጓድ ቁፋሮ ስራ ዘርፍ ባሻገር በመሰረተ ልማት ግንባታ ዘርፍም የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት በ 2004 ዓ.ም መቅደላ ኮንስትራክሽን በሚል ስያሜ ኩባንያ አቋቁሞ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡

ኩባንያው "ታማኝነት፣ጥራትና ቅልጥፍናን "መርሁ በማድረግ በዋነኛነት በመንገድና በድልድይ ግንባታ እንዲሁም በህንጻ ስራዎች የተሰማራ ሲሆን የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎችና ተሸከርካሪዎችንም የማከራየት አገልግሎት ይሰጣል፡፡

በዚህም ባለፉት ስድስት አመታት አራት ድልድዮችን፣ ሁለት ከፍተኛ ህንጻዎችን እንዲሁም 23 ኪ.ሜ የጠጠር መንገድ በጥራት ገንብቶ አስረክቧል፡፡በ2018 በጀት አመትም የ16 የድልድይና ህንጻ ፕሮጀክቶች ግንባታ እያከናወነ ይገኛል፡፡

ኩባንያው በተለይ በክልሉ ለስራ አስቸጋሪ በሆኑ ቦታዎችና አከባቢዎች ጭምር ገብቶ በመስራት የክልሉን ልማት ከማገዝ ባሻገር የህዝብ አለኝታነቱን እያረጋገጠ የሚገኝ ኩባንያ ነው፡፡

ኩባንያው በተለያዩ አከባቢዎች በሚያከናውናቸው የግንባታ ስራዎች ልክ እንደሌሎቹ የጋፋት ኢንዶውመንት ኩባንያዎች ለበርካታ ስራ አጥ ወገኖች የስራ እድል በመፍጠሩ ሂደትም ጉልህ ድርሻ አበርክቷል፡፡አሁንም በማበርከት ላይ ይገኛል፡፡

መቅደላ ኮንስትራክሽን አሁን የሚገኝበት ነባራዊ ሁኔታ

ተ.ቁ

መገለጫ

አሁን የሚገኝበት        ደረጃ(እኤአ2018ግማሽ አመት ድረስ)

1

የካፒታል መጠን

21 ሚሊየን

2

የሰው ሃይል ብዛት

ቋሚ

52

ኮንትራት

87

3

የማሽነሪ ብዛት

11

ላሊበላ የጥናት፣ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር

website:www.lalibeladesign.com

ተልዕኮ

በምህንድስና ዘርፍ በመጠጥ ውሃ፣መስኖ፣ህንጻ እና መንገድ እንዲሁም በንግድና ኢንቨስትመንት የጥናት፣ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች ተሳትፎውን በማሳደግ ውጤታማና በስነ-ምግባርና በክህሎት የተካነ አመራርና ሰራተኛ ሃይል በማቀናጀትና ለጋራ ራዕይ በማሰለፍ በጥራትና በብቃት የማማከር አገልግሎት በመስጠት፣ዘመናዊ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂና አሰራር በጥናት፣ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች የማላመድ፤የዘርፉን ጥናትና ምርምር የመደገፍና የማበረታታት ተልጭኮ ይዞ ይሰራል፡፡

ራዕይ

በምህንድስና፣በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ በጥናት፣ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች በምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ደረጃ በጥራት እና በብቃት ተወዳዳሪና ተመራጭ ኩባንያ እ.ኤ.አ.በ2030 ተፈጥሮ ማየት፡፡

በብቁ ባለሙያዎች ጥራት ያለው፣ በፈጠራ ላይ የተመሰረተና ቀልጣፋ የምህንድስና አገልግሎት በታማኝነት የመስጠት መርህን አንግቦ በ 2008 ዓ.ም የተመሰረተው ላሊበላ የጥናት፣ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች ሌላኛው የጋፋት ኢንዶውመንት ኩባንያ ነው፡፡

ኩባንያው በውሃ፣በመንገድና ህንጻ ስራዎች ዘርፍ የጥናት፣ዲዛይንና ሱፐርቪዥን አገልግሎት፤በንግድና ኢንቨስትመንት የጥናትና የማማከር እንዲሁም የአከባቢ ተጽእኖ ግምገማና ጥናት አገልግሎቶችን ይሰጣል፡፡

እነዚህን አገልግሎቶች በጥራትና በቅልጥፍና እሰጠ የሚገኝ ሲሆን ባለፉት ሁለት አመታትም 45 የጥናትና የዲዛይን ስራዎች አከናውኗል፡፡ በተጨማሪ ወደ 70 ለሚደርሱ ግንባታዎች የማማከርና የቁጥጥር ተግባራትንም እንዲሁ፡፡በእነዚህም በደንበኞቹ ዘንድ ያስመሰገነውን ጥራት ያለው ተግባር አከናውኗል፡፡

ከዚህም የተነሳ በ 2018 በጀት አመትም የ 42 የተለያዩ ፕሮጀክቶች የጥናትና ዲዛይን ስራ ሰርቷል፡፡በቁጥጥር ዘርፍም 46 ህንጻዎችን፣10የመስኖ ድሬኔጆችን እና 22 የመጠጥ ውኃ ስራዎችን ሱፐርቪዥን አከናውኗል፡፡አንድ የአከባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ማካሄድም እንዲሁ፡፡

ላሊበላ የጥ/ዲ/ቁ ስራዎች  አሁን የሚገኝበት ነባራዊ ሁኔታ

ተ.ቁ

መገለጫ

አሁን የሚገኝበት        ደረጃ(እኤአ2018 ግማሽ አመት ድረስ)

1

የካፒታል መጠን

12.6 ሚሊየን

2

የሰው ሃይል ብዛት

ቋሚ

82

ኮንትራት

19

Tana Flora website : www.tanafloraplc.com

ተልዕኮ

  • በአለም አቀፍ የአበባ ቢዝነስ ተወዳዳሪ መሆን፣
  • በክልሉ ባልተነኩ የኢንቨስትመንት መስኮች በዋነኛነት በአበባ፣በአትክልትና ፍራፍሬ በመሰማራት የአከባቢውን ደህንነት በመጠበቅ፣ምርቱን ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ለውጭ ገበያ በጥናት በማቅረብ ውጤታማ በመሆን ለዜጎች የስራ እድል መፍጠር፣
  • በክልሉ በአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ ልማት የእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ማምጣት

ረዕይ

በምስራቅ አፍሪካ እ.ኤ.አ በ2025 በትርፋማነቱ ግንባር ቀደም የአበባ ቢዝነስ ኩባንያ ሆኖ ማየት

ጋፋት ኢንዶውመንት በስሩ ካቋቋማቸውና በባለቤትነት ከሚያስተዳድራቸው ኩባንያዎች አንዱ ነው፡፡ጣና ፍሎራ፡፡ኩባንያው በዋነኛነት ከፍተኛ ጥራት ያለውን አበባ በማምረት በአለም አቀፍ ደረጃ ለተጠቃሚ ለማድረስ ግብ አድርጎ በ2000 ዓ.ም የተቋቋመ ኩባንያ ነው፡፡ የጣና ፍሎራ የእርሻ ቦታ ከባህርዳር ከተማ በስተሰሜን ምእራብ በ 17 ኪ.ሜ ርቀት ላይ በ124 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 40 ሄክታሩ ለአበባ ማምረቻ ውሏል፡፡በአሁኑ ወቅትም የሚከተሉትን 20  የአበባ አይነቶችን በማምረት በዋነኝነት ለውጪ ገበያ በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡እነዚህም፡-

ተ.ቁ

የአበባው አይነት

1

Upper class

2

Furiosa

3

Burgundy

4

Grand Europe

5

Lovely Jewel

6

Heidi

7

Ace Pink

8

Orchstra

9

Elisa

10

Mariyo

11

Intense

12

Moon Walk

13

Good Times

14

Belle Rose

15

Out Low

16

Catch

17

La Belle

18

Athena

19

Bisou

20

Aranico

ናቸው፡፡

ጥራት፣ታማኝነትና ቀጣይነት በሚል መርህ የሚመራው ጣና ፍሎራ ይህንን እውን ማድረግ በመቻሉ በአሁኑ ወቅት በአለም ላይ አበባን በማምረት ከሚታወቁ መሰል ኩባንያዎች ጋር ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ኩባንያ እየሆነ መጥቷል፡፡

ኩባንያው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመምጣቱ በአሁኑ ወቅትም የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴውን በማስፋፋት አትክልትና ፍራፍሬ የማምረት ስረ ጀምሯል፡፡ይህንንም በ30 ሄክታር ላይ ፍራፍሬ፣ 25ቱን ሄክታር ደግሞ ለአትክልት ማምረቻ በማዋል በዚህ አመት የዘርፉ የመጀመርያ የሆነውን ምርት ማምረት ችሏል፡፡በቀጣይም በቱሪዝም አገልግሎት ብሎም በሆርቲካልቸርና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ የምክር አገልግሎት የስራ ዘርፎች የመሰማራት አላማም አንግቦ በመስራት ላይ የሚገኝ ባለራዕይ ኩባንያ ነው፡፡

ጣና ፍሎራ በተሰማራበት መስክ ለክልላችን ብሎም ለሃገራችን በኢኮኖሚው ዘርፍ በተለይ የውጪ ምንዛሬን በማመንጨቱ ሂደት እያበረከተ ካለው አስተዋጽኦ ባሻገር በስራ እድል ፈጠራውም የበኩሉን እየተወጣ የሚገኝ ኩባንያ ነው፡፡

ጣና ፍሎራ አሁን የሚገኝበት ነባራዊ ሁኔታ

ተ.ቁ

መገለጫ

አሁን የሚገኝበት ደረጃ(እአአ2018ግማሽ አመት ድረስ)

1

የካፒታል መጠን

101 ሚሊየን

2

የሰው ሃይል ብዛት

ቋሚ

807

ኮንትራት

41

3

ያመረተው የአበባ ምርት አይነት በቁጥር

20

4

ያመረተው የአበባ ቁጥር ብዛት በዘንግ

37,645,841(ያለፈው ስድስት ወር)

5

የውጪ ገበያ መዳረሻዎች ብዛት

አውሮፓና ሚድል ኢስት

 

TANA FLORA

Tana Flora which is one of amongst the four company owned by Gafat Endowment began its operations in 2008 G.C. The farm was started with one major goal, to grow and export the highest quality fresh cut roses to customers around the world. The Tana flora motto which says, “Quality, Consistency and Trust worthy to the world and responsible to the local community” is indeed true and factual as the farm in the last eight years has established itself as one of the flower exporters from Ethiopia.

Tana Flora sit on 124 hectares of land of which 40 hectares where it successfully grow 20 commercial rose varieties namely;-Upper class, Furiosa, Burgundy, Grand Europe, Lovely Jewel, Heidi, Ace Pink, Orchstra, Elisa, Mariyo, Intense, Moon Walk, Good Times, Belle Rose, Out Low, Catch, La Belle, Athena, Bisou, Aranico.The rest 30 hectares used for fruit and 25 hectares for vegetables production.

Tana Flora always places maximum efforts in ensuring that all of the roses produced attain the desired market quality. Therefore an efficient system of controls has been placed to ensure all aspects of growing, harvesting, processing and packing are followed. The controls begin right from variety selection, production in the green houses, the grading halls and the cold store area.And as a business enterprise, it has also made great stride in the use of technology by investing heavily in drip irrigation for the water and feeding system that uses the farm.

The farm also has an added advantage of having close proximity to the airport. This is in addition to the farm investing in a reliable and efficient transport system that consists of four refrigerated trucks to transport the flowers. These assure that its customers always receive fresh roses without any delays.

Social Responsibility and Staff motivation

Tana Flora motivates its staff and empowers the community living around the farm. The farm has employed 850 permanent workers. In its endeavor of building a good working culture, Tana Flora provides free medical services to all of its staff members.

About Roses

Where the roses come from?

The rose is, according to fossil evidence, 35 million years old. In nature, the genus Rosa has some 150 species spread throughout the Northern Hemisphere, from Alaska to Mexico and including northern Africa. Garden cultivation of roses began some 5,000 years ago, probably in China. (https://extension.illinois.edu/roses/history.cfm)

What does a rose symbolize?

In tarot, the rose is considered a symbol of balance. The beauty of this flower expresses promise, hope, and new beginnings. It is contrasted by thorns symbolizing defense, loss, and thoughtlessness. A yellow rose symbolizes joy, protection against envious lovers, and a mature love. (www.almanac.com)

What are the uses of rose?

Rose perfumes are made from rose oil (also called attar of roses), which is a mixture of volatile essential oils obtained by steam distilling the crushed petals of roses. An associated product is rose water which is used for cooking, cosmetics, medicine and religious practices (https://en.wikipedia.org/wiki/Rose).

So have the benefit of roses and expresses your promise, hope, and new beginnings…..:- from Tana Flora.

ስ እሳት ውኃ ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር

ተልዕኮ

ተወዳዳሪ አዋጭ በሆነ ወጪ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ፣ውሃ አቅርቦት፣የመስኖ፣ፕሮጀክቶችንና የውሃ መጠን ፍተሻ ስራዎችንበጥራት በመስራት የደንበኞችን እርካታ ማረጋገጥ፡፡

ራዕይ

በ2020 ዓ.ም በሀገራችን ተወዳዳሪና ብቃት ያለው የውሃ ስራዎች ተቋም ሆኖ ማየት፡፡

የጋፋት ኢንዶውመንት ሌላኛው ኩባንያ ነው፡፡ጢስ እሳት ውኃ ስራዎች፡፡ ኩባንያው "ጥራት፣ታማኝነትና ተመጣጣኝ ዋጋ"የሚል መለያ(motto) ይዞ በ 2001 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን ይህንንም በተግባር በማረጋገጡ ከተመሰረተ በጥቂት አመታት ውሰጥ በአሁኑ ወቅትበአማራ ክልል በተመሳሳይ ዘርፍ ከተሰማሩ መሰል ድርጅቶች ጋር ተወዳዳሪና ተመራጭ እየሆነ ይገኛል፡፡

ጢስ እሳት ውኃ ስራዎች በሚከተሉት የስራ ዘርፎች ማለትም፡-

  • Ø በውኃ ጉድጓድ ቁፋሮ፣
  • Ø በመጠጥ ውኃ ተቋማት ግንባታ፣
  • Ø በመስኖ አውታሮች ግንባታ፣
  • Ø የውኃ መጠን ፍተሻ፣
  • Ø የጉድጓድ ጠረጋ፣
  • Ø የእጅ ፓንፕ ተከላና የአናት ግንባታ ስራዎችን ያከናውናል፡፡

እነዚህን ተግባራት ከማከናወን አንጻር ኩባንያው ባለፉት ዘጠኝ አመታት 14 የመስኖ አውታሮችን፣28 የተለያየ ደረጃ ያላቸውን የመጠጥውኃ ተቋማትን ገንብቷል፡፡በ2018 በጀት አመት ግማሽ አመት ድረስ 24 የመጠጥ እና የመስኖ አውታሮችን በመገንባት ላይ ሲሆን ስድስትአዳዲስ ግንባታዎችን ለማከናወን ውል ይዞ የቅድመ ግንባታ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፤

ኩባንያው በአሁኑ ወቅት ዘርፉ የደረሰበት የዘመናዊ ማሽነሪዎች ባለቤትና እና ይህን እና ሌሎች የዘርፉን ቴክኖሎጂዎች መተግበር በሚችልየሰው ኃይል እራሱን አደራጅቶ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ከሰው ሃይል አንጻርም 127 ቋሚ፣107 ኮንትራት በድምሩ 224 ሰራተኞችአሉት፡፡በዚህም ኩባንያው ለክልሉ በተሰማራበት መስክ እያበረከተ ካለው አስተዋጽኦ ባሻገር የስራ እድል በመፍጠር ረገድ የበኩሉንእያበረከተ የሚገኝ ተቋም ነው፡፡

ጢስ እሳት ውሃ ስራዎች አሁን የሚገኝበት ነባራዊ ሁኔታ

ተ.ቁ

 

መገለጫ

አሁን የሚገኝበት        ደረጃ(እአአ2018ግማሽ አመት ድረስ)

1

የካፒታል መጠን

76 ሚሊየን

2

የሰው ሃይል ብዛት

ቋሚ

127

ኮንትራት

107

3

የማሽነሪ ብዛት

12

 

 

 

   

Visitors Counter  

134390
All days
134390

2022-08-10 17:03
   

Facebook Like  

   
   
   
© Gafat Endowment